fbpx

Sylvia Holtslag, de 100% coach – Algemene Verkoopvoorwaarden Materiële producten

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website (www.sylviaholtslag.nl) bij Sylvia Holtslag, de 100% coach worden geplaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Sylvia Holtslag-de 100% coach,  gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de website van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden goed door te lezen. Sylvia Holtslag, de 100% coach raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1 Gegevens Sylvia Holtslag, de 100% coach
Sylvia Holtslag, de 100% coach is gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Sylvia Holtslag, de 100% coach vind je hieronder:

Sylvia Holtslag, de 100% coach
H. Segherslaan 1
7944 LH Meppel, Nederland

Telefoon: 0031 -620476614, e-mail: info@sylviaholtslag.nl

Kamer van Koophandel nummer:  80080006
Btw-identificatienummer: NL163286759B01

2. Jouw gegevens
1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Sylvia Holtslag, de 100% coach mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Sylvia Holtslag, de 100% coach vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
2. Door jou verstrekte gegevens worden door Sylvia Holtslag, de 100% coach alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

3 Het aanbod en de overeenkomst
1. Wanneer je een artikel koopt via de webshop van Sylvia Holtslag, de 100% coach ga je een overeenkomst aan met Sylvia Holtslag, de 100% coach. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sylvia Holtslag, de 100% coach bij aankoop van een product of dienst via de website of middels een akkoord op een coachovereenkomst.
2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Sylvia Holtslag, de 100% coach niet. Neem contact op met Sylvia Holtslag, de 100% coach wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4 Prijs en betaling
1. De op de website op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
2. Je kunt jouw bestelling betalen op de op de website van Sylvia Holtslag, de 100% coach aangegeven wijzen. Het is op de website niet mogelijk om cadeaukaarten te gebruiken.

5 Afhandeling bestelling en levering van producten
1. Sylvia Holtslag, de 100% coach spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Sylvia Holtslag, de 100% coach heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Sylvia Holtslag, de 100% coach.
5. Sylvia Holtslag, de 100% coach besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Sylvia Holtslag, de 100% coach.

6. Herroepingsrecht
1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten in ongebruikte staat uit je bestelling hebt ontvangen met uitzondering van events en coachingtrajecten zoals bijvoorbeeld het Shit naar FIT traject. Voor events en coachingtrajecten gelden andere voorwaarden, deze tref je hieronder.
Je kunt ons op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (e-mail heeft de voorkeur, maar per post kan ook). Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het retourformulier.
2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een materieel product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Sylvia Holtslag, de 100% coach zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Sylvia Holtslag, de 100% coach komen voor jouw eigen rekening.
3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Sylvia Holtslag, de 100% coach het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten voor de retourzending) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Sylvia Holtslag, de 100% coach het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden.
4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van een product is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

 

Algemene Voorwaarden Events en Coachingtrajecten

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Sylvia Holtslag, de 100% coach haar diensten verleent. De opdrachtgever/klant en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever/klant: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Sylvia Holtslag, de 100% coach heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever/klant is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Sylvia Holtslag, de 100% coach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Sylvia Holtslag, de 100% coach.

1.3 Sylvia Holtslag, de 100% coach: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 80080006 levert Sylvia Holtslag, de 100% coach diensten op het gebied van coaching, trainingen en workshops. Tevens staat Sylvia Holtslag de 100% coach als uitgever van boeken geregistreerd.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Sylvia Holtslag, de 100% coach haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Sylvia Holtslag, de 100% coach kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever/klant digitaal voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Sylvia Holtslag, de 100% coach.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Sylvia Holtslag, de 100% coach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Sylvia Holtslag, de 100% coach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever/klant is verstrekt. De opdrachtgever/klant staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Sylvia Holtslag, de 100% coach is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Sylvia Holtslag, de 100% coach zich het recht voor de, met de opdrachtgever/klant overeengekomen, opdrachtsom voor de door Sylvia Holtslag, de 100% coach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sylvia Holtslag, de 100% coach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Sylvia Holtslag, de 100% coach, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Sylvia Holtslag, de 100% coach uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever/klant wordt geacht aan Sylvia Holtslag, de 100% coach, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Sylvia Holtslag, de 100% coach een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever/klant, zal Sylvia Holtslag, de 100% coach de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever/klant. Opdrachtgever/klant heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Sylvia Holtslag, de 100% coach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Sylvia Holtslag, de 100% coach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/klant en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Sylvia Holtslag, de 100% coach kunnen vormvrij worden herroepen tenzij het om een digitaal product gaat deze zijn niet herroepbaar. Sylvia Holtslag, de 100% coach is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Sylvia Holtslag, de 100% coach zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever/klant zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER/KLANT

7.1 De opdrachtgever/klant staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Sylvia Holtslag, de 100% coach overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever/klant desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Sylvia Holtslag, de 100% coach verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever/klant de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever/klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Sylvia Holtslag, de 100% coach nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Sylvia Holtslag, de 100% coach daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever/klant aan Sylvia Holtslag, de 100% coach op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever/klant kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Sylvia Holtslag, de 100% coach staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Sylvia Holtslag, de 100% coach voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Sylvia Holtslag, de 100% coach en de door haar aan opdrachtgever/klant doorbelaste kosten, worden door Sylvia Holtslag, de 100% coach steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever/klant in rekening gebracht of middels een betaallink waarna de opdrachtgever/klant een digitale factuur zal ontvangen. Ter keuze van Sylvia Holtslag, de 100% coach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever/klant dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever/klant in verzuim en is zij aan Sylvia Holtslag, de 100% coach over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Sylvia Holtslag, de 100% coach worden opgeschort, dit zonder dat Sylvia Holtslag, de 100% coach dientengevolge jegens opdrachtgever/klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Sylvia Holtslag, de 100% coach in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever/klant in verzuim met betrekking tot de betaling aan Sylvia Holtslag, de 100% coach of schiet de opdrachtgever/klant op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Sylvia Holtslag, de 100% coach te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever/klant, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever/klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Sylvia Holtslag, de 100% coach gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Sylvia Holtslag, de 100% coach plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Sylvia Holtslag, de 100% coach gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Sylvia Holtslag, de 100% coach toe te rekenen zijn, door opdrachtgever/klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering van minder dan 24 uur voor de afspraak zijn de kosten 100%.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever/klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Sylvia Holtslag, de 100% coach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Sylvia Holtslag, de 100% coach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Sylvia Holtslag, de 100% coach houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. ARTIKEL 13.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Sylvia Holtslag, de 100% coach en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever/klant en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Sylvia Holtslag, de 100% coach geleverde zaken en/of diensten. 13.2 Daarnaast is Sylvia Holtslag, de 100% coach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Sylvia Holtslag, de 100% coach rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten, boeken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Sylvia Holtslag, de 100% coach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Op alle door Sylvia Holtslag, de 100% coach ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Sylvia Holtslag, de 100% coach is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever/klant is bekend geworden. Sylvia Holtslag, de 100% coach houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever/klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever/klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Sylvia Holtslag, de 100% coach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever/klant en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever/klant tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Sylvia Holtslag, de 100% coach.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Een door Sylvia Holtslag, de 100% coach ontvangen aanmelding inclusief betaling geldt als inschrijving voor het event en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website www.sylviaholtslag.nl
Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Sylvia Holtslag, de 100% coach de betaling heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van haar/zijn inschrijving heeft ontvangen. Inbegrepen bij de kosten voor het event zijn: cursusmaterialen, lunch en begeleiding tijdens de duur van het event. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Betaling
Betaling van een event moet vóór aanvang zijn ontvangen door Sylvia Holtslag, de 100% coach tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

3. Annuleren in geval van events
Annuleren kan uitsluitend per mail op info@sylviaholtslag.nl
Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een event is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering later dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van programma is het gehele bedrag verschuldigd. Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende event is ingeschreven bij Sylvia Holtslag, de 100% coach vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het event. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Sylvia Holtslag, de 100% coach zich het recht voor het event niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 5 dagen vóór het geplande event een email van info@sylviaholtslag.nl

4. Materialen
Alle lesmaterialen en communicatie zijn eigendom van Sylvia Holtslag, de 100% coach en dienen niet gebruikt te worden voor verspreiding of copy zonder toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach.

 

8 Wijzigingen in deze Voorwaarden
1. Indien Sylvia Holtslag, de 100% coach besluit deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2020.

9 Geschillen
1. Sylvia Holtslag, de 100% coach streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

Sylvia Holtslag, de 100% coach
Industrieweg 5

7944 HT MEPPEL
Telefoon: 0031 (0) 620476614 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).
E-mail: info@sylviaholtslag.nl

2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toepasselijk recht
1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Sylvia Holtslag, de 100% coach gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?